Gezondheid

Voor gezondheid geldt: voorkomen is beter dan genezen. Gezondheidsproblemen door het werk doen zich vaak op de lange termijn voor, maar kunnen dan onomkeerbaar zijn.

SNIPPE Safety & Health helpt graag bij het creëren van een gezonde werkplek, zodat uw werknemers tot hun pensioen gezond werkzaam blijven.

Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

Gevaarlijke stoffen

Het beoordelen van de risico’s is wettelijk verplicht. Daarvoor moet de blootstelling worden getoetst aan een wettelijke grenswaarde. Een dergelijke beoordeling voeren we uit door metingen of modelberekeningen. Maar we kunnen ook ondersteunen bij:

 • Het controleren van een eigen blootstellingsbeoordeling (formele toetsing door een gecertificeerd arbeidshygiënist)
 • De keuze van maatregelen om de blootstelling aan stoffen te verminderen. Daarbij volgen we altijd de arbeidshygiënische strategie, waarbij bronmaatregelen de voorkeur hebben boven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Advies in specifieke situaties, bijvoorbeeld of aanpassing van het werk nodig is voor zwangere medewerksters.

Top

Foto Leidingen

Hand-arm en lichaamstrillingen

Werknemers kunnen te maken hebben met hand-arm trillingen (bijv. trillend handgereedschap) of lichaamstrillingen (bijv. heftruckbestuurders). Dit kan onomkeerbare gezondheidsschade veroorzaken. Daarom zijn ook hiervoor wettelijke grenswaarden opgesteld.
Met metingen of berekeningen controleren we of aan de grenswaarden wordt voldaan. Zo nodig adviseren we concrete en werkbare maatregelen om de werksituatie te verbeteren.

Top

Schadelijk en hinderlijk geluid

Teveel geluid veroorzaakt gehoorschade. Maar ook lagere geluidsniveau’s kunnen hinderlijk zijn. Bijvoorbeeld in situaties waarin concentratie vereist is. Op dit gebied kunnen we u ondersteunen door:

 • Met metingen de dagdosis geluid bepalen waaraan werknemers bloot staan.
 • Gericht onderzoek naar de oorzaken (en oplossingen) voor het teveel aan geluid. Bijvoorbeeld door akoestisch onderzoek.
 • Advies over de mogelijkheden om de hoeveelheid geluid te verminderen.
 • Voorlichting aan leidinggevenden en werknemers.

Top

Geluidmeting

Arbometingen

Vaak worden metingen uitgevoerd om de blootstelling aan belastende factoren in kaart te brengen. Daarbij valt te denken aan:

 • Stof (houtstof, fijn stof, kwartsstof etcetera)
 • Specifieke gevaarlijke stoffen (bijv. oplosmiddelen)
 • Lasrook
 • Geluid
 • Duw – en trekkrachten (fysieke belasting)
 • Verlichtingssterktes
 • Binnenklimaat (comfort)
 • Biologische agentia (bacteriën, schimmels, gisten etc.)

Omdat de metingen worden uitgevoerd door een gecertificeerd arbeidshygiënist is de verplichte toets uit de Arbowet niet meer apart nodig.

Top

Liever oplossingen dan problemen

Van alleen het aandragen van problemen wordt uw bedrijf niet gezonder. Daarom denken we liever in oplossingen. Alle onderzoeks- en adviesprojecten gaan daarom vergezeld van een advies voor een gezondere werkplek. De maatregelen houden we graag concreet en werkbaar. Daarom overleggen we onze ideeën in de regel met de direct betrokken werknemers.

Top