Veiligheid

Veiligheid is een abstract begrip. Veiligheid is niet tastbaar of aan te wijzen. Het is vooral de afwezigheid van onveilige situaties. De activiteiten op dit gebied zijn dan ook sterk gericht op het in kaart brengen en wegnemen van onveilige situaties. En op het technisch en organisatorisch verkleinen van de kans dat gevaarlijke situaties ontstaan.

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

Explosieveiligheid / ATEX

Waar gewerkt wordt met brandbaar stof of brandbare vloeistof of gas kunnen explosierisico’s ontstaan. De Europese richlijn ATEX 153 schrijft voor dat dan een ‘explosieveiligheidsdocument’ opgesteld moet worden. Een explosieveiligheidsdocument omvat:

 • Een overzicht van alle gevarenbronnen
 • Een risicobeoordeling
 • Een overzicht van de gevarenzones rond die gevarenbronnen
 • Een overzicht van de ontstekingsbronnen in de gevarenzones
 • Een overzicht van de technische en organisatorische maatregelen die zijn getroffen om de kans op een explosie te minimaliseren.

Lastige materie, die zowel technische als organisatorische maatregelen vraagt. SNIPPE Safety & Health kan u hierbij ondersteunen met:

 • Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument
 • Controle van uw eigen risicobeoordeling (formele toetsing door gecertificeerd hoger veiligheidskundige)
 • Advies bij de implementatie van technische en organisatorische maatregelen.

Top

Foto van Chemietanks

Machineveiligheid / CE-markering

Machines moeten voldoen aan een aantal minimumvoorschriften voor veiligheid. Deze zijn beschreven in de Richtlijn arbeidsmiddelen (Arbeidsomstandighedenbesluit) en gelden voor alle arbeidsmiddelen, nieuw en oud.

Daarnaast moeten nieuwe machines (bouwjaar >1994) voldoen aan de Machinerichtlijn (Warenwetbesluit machines). Als bewijs daarvan wordt een CE-markering op de machine aangebracht. Deze regels gelden ook voor zelf gebouwde machines voor eigen gebruik, of als u een bestaande machine ingrijpend aanpast.

SNIPPE Safety & Health kan u ondersteunen met onder andere:

 • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor bestaande machines, volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen.
 • Advies in het ontwerptraject van nieuwe machines.
 • Verrichten van een afnamekeuring bij nieuwe machines, zodat u weet dat uw nieuwe machine daadwerkelijk voldoende veilig is.
 • Een toets of een nieuwe machine voldoet aan de actuele veiligheidsvoorschriften, op basis waarvan u een CE-markering aan kunt brengen.

Top

Foto Weefmachine

Onderzoek van ongevallen en incidenten

Een ongeval wil je niet graag meemaken. Gebeurt het toch, dan wil je herhaling voorkomen. Een ongevallenonderzoek door een extern deskundige kan de achterliggende oorzaken van een ongeval aan het licht brengen.

Bij een ongevalsonderzoek wordt altijd de werkplek bezocht. Liefst zo snel mogelijk na het optreden van het incident. Vervolgens wordt het ongeval volgens geaccepteerde standaardmethodieken onderzocht. Hierbij gaat het niet om de schuldvraag. Doel is het achterhalen van de onderliggende oorzaken die tot het ontstaan van de onveilige situatie, en uiteindelijk het ongeval, hebben geleid.

Top

Foto Accident report

Liever oplossingen dan problemen

Van alleen het aandragen van problemen wordt uw bedrijf niet veiliger. Daarom denken we liever in oplossingen. Alle onderzoeks- en adviesprojecten gaan daarom vergezeld van een advies voor een veiliger werkplek. De maatregelen houden we graag concreet en werkbaar. Daarom overleggen we onze idee├źn in de regel met de direct betrokken werknemers.

Top